მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

განაცხადის ფორმა

საერთო კრების ოქმის ნიმუში

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა

რძის საწარმო (დუშეთი, შუაფხო)

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

პროგრამაში განაცხადის წარმოდგენა შესაძლებელია 2022 წლის 5 ივნისიდან 2022 წლის 5 ოქტომბრამდე.

პროგრამის ფარგლებში, პოტენციური ბენეფიციარის შევსებული განაცხადის ფორმა, სააგენტოს მიერ მოთხოვნილ დოკუმენტაციასთან ერთად მიიღება მატერიალური სახით, სააგენტოს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში საქმისწარმოების სამსახურის თანამშრომელთან ან რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის რეგიონული სამსახურის თანამშრომელთან.

პროგრამის მიზანი

 • მესაქონლეობის განვითარების ხელშეწყობა;
 • რძის გადამამუშავებელი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებით ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა;
 • გადამუშავებული თაფლის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების ზრდა;
 • წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესება;
 • სოფლად მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და მიგრაციული პროცესების შეჩერების ხელშეწყობა.

პროგრამის განმახორციელებელი :

პროგრამის განმახორციელებელია სოფლის განვითარების სააგენტო.

პროგრამის განხორციელებას კოორდინაციას უწევს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

რძის გადამამუშავებელი საწარმო

პროგრამა ითვალისწინებს:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფხოში აშენებული, დღიურად 2 ტონა რძის გადამუშავების სიმძლავრის მქონე რძის გადამამუშავებელი საწარმოს (მიწის ნაკვეთი, შენობა-ნაგებობა და საწარმოო აღჭურვილობები) გადაცემას კონკურსის წესით შერჩეული სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივისათვის მთლიანი ღირებულების 25% პროცენტად, რომელსაც კონკურსში გამარჯვებული კოოპერატივი დაფარავს 8 წლის განმავლობაში მთავრობის დადგენილებით და ხელშეკრულებით განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად.

საწარმოო ინფრასტრუქტურის საბაზრო ღირებულება შეადგენს 940 144 ლარს.

შენიშვნა: პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს მიერ შესყიდულ იქნება რძის (2 ტონა) მზიდი ავტომანქანა, რომლის ღირებულებაც დაემატება საწარმოს ღირებულებას და აისახება გადაცემის შემდგომ დამატებით ხელშეკრულებაში.

პროგრამაში მონაწილეობის (საკონკურსო) პირობები:

 1. პოტენციური ბენეფიციარი რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში;
 2. პოტენციური ბენეფიციარს ან/და მის მეპაიეებს ჯამურად საკუთრებაში ჰყავთ არანაკლებ 200 სული ფური და/ან დეკეული;
 3. პოტენციური ბენეფიციარის მეპაიეთა რაოდენობა შეადგენს არანაკლებ 11-ს და ყველა მეპაიე რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში, ხოლო არანაკლებ 11 მეპაიე რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში, რომელიც მიეკუთვნება იმ ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელშიც რეგისტრირებულია პოტენციური ბენეფიციარი;
 4. ფური და/ან დეკეული, რომელიც პოტენციური ბენეფიციარის რამდენიმე მეპაიე კოოპერატივის საკუთრებაში ან/და მის მეპაიეთა საკუთრებაში ფიქსირდება, ჩაითვლება ერთ სულად;
 5. ფური და/ან დეკეული, რომელიც პოტენციური ბენეფიციარის რამდენიმე მეპაიე კოოპერატივის საკუთრებაში ან/და მის მეპაიეთა საკუთრებაში ფიქსირდება, ჩაითვლება ერთ სულად;
 6. პოტენციური ბენეფიციარი არ არის აღრიცხული მოვალეთა რეესტრში.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 1. განაცხადის ფორმა;
 2. უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 3. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
 4. წევრთა რეესტრის ასლი;
 5. ცნობა სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოდან სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და მისი მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან/და ამავე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეპაიეთა მფლობელობაში არსებული არანაკლებ 200 სული ფურის ან/და დეკეულის შესახებ;
 6. ამონაწერი სსიპ – შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული პორტალიდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 7. ნოტარიალურად დამოწმებული კოოპერატივის წევრთა საერთო კრების ოქმი, სადაც გამოხატულია თანხმობა პროგრამაში მონაწილეობის და პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესახებ;
 8. ცნობა სსიპ – აღსრულების ეროვნული ბიუროდან მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ;
 9. პოტენციური ბენეფიციარის მეპაიეთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, კერძოდ, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული საინფორმაციო ბარათი პიროვნების რეგისტრაციის ადგილის შესახებ;
 10. სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია სააგენტოს მოთხოვნის შემთხვევაში.
წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა (დუშეთი, შუაფხო)

ვალდებულებები

სააგენტოსთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 8 წლის განმავლობაში ბენეფიციარი ვალდებულია :

 • არ დაუშვას ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული აღჭურვილობის გასხვისება;
 • არ დაუშვას სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიეთა რაოდენობის შემცირება;
 • არ დაუშვას მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობის შემცირება;
 • შეინარჩუნოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი;
 • უზრუნველყოს თანხის გადახდა დადგენილებით და ხელშეკრულებით განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად.

გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმები

 1. ერთი მონაწილის შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიიღება წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით;
 2. ერთზე მეტი მონაწილის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება:
  1. იმ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს, რომელსაც ეყოლება მეტი ფური/დეკეული;
  2. იმ შემთხვევაში თუ ფურების/დეკეულების რაოდენობა თანაბარია პრიორიტეტი მიენიჭება იმ პოტენციურ ბენეფიციარს, რომელსაც მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები მეტი მეპაიე ჰყავს;
  3. იმ შემთხვევაში, თუ მეპაიეთა რაოდენობაც თანაბარია, პრიორიტეტი მიენიჭება განაცხადის წარმოდგენის უადრეს თარიღს.