ელექტრონული რეესტრი

2017-2019 წლებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სია.